Διασφάλιση ποιότητας

Στη Forlabels o έλεγχος της ποιότητας ξεκινά από την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την υπευθυνότητα των στελεχών, την απαρέγκλιτη τήρηση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και καταλήγει στην επένδυση σε υψηλής τεχνολογίας σύστημα ελέγχου της ποιότητας που αναβαθμίζεται συνεχώς.

Σύστημα ελέγχου ποιότητας της Forlabels

Η εταιρία χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ποιότητας AVT, του μεγαλύτερου προγραμματιστή και κατασκευαστή αυτόματων συστημάτων ελέγχου πού αφορούν  στη συσκευασία και τις ετικέτες, στον κόσμο.

Το σύστημα με κάμερες υπερυψηλών ταχυτήτων και λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, ελέγχει όλη τη διαδικασία ροής των εργασιών, από τον έλεγχο των κειμένων, της εικόνας, των υλικών, του bar code και εντοπίζει, ακόμα και το παραμικρό λάθος.

Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να φτάσει σε σας έστω και μια ετικέτα που να μη συμφωνεί με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Πολιτική ποιότητας

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, αξιοποιώντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον δυναμικό τομέα των ετικετών και της εύκαμπτης συσκευασίας.

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της εταιρείας μας είναι :

 • Η διαρκής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων
 • Η διασφάλιση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων
 • Η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας
 • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών μας

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η εταιρεία FORLABELS έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, το οποίο συμμορφώνεται με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της Επιχειρηματικής της θέσης λόγω :

 • Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των προϊόντων & υπηρεσιών μας
 • Της μείωσης του κόστους
 • Της αποδοτικότερης οργάνωσης
 • Της προώθησης της καινοτομίας
 • Του καλύτερου κλίματος στην Εταιρεία

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών επιδόσεων και η πρόληψη των προβλημάτων – μη συμμορφώσεων, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και τον συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία και ως σύνολο. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε τις διεργασίες απαιτεί :

 • Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία αλλά και για κάθε θέση εργασίας.
 • Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Οδηγίες Ελέγχου κ.λπ.), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Συνεχή έλεγχο των αναγνωρισμένων διεργασιών.
 • Τήρηση στοιχείων που αποδεικνύουν την Ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών.
 • Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίιμων.
 • Διαδικασία ώστε να μαθαίνει η εταιρεία από τα λάθη της, να φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες της, αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών.
 • Συστηματικές επενδύσεις σε σύγχρονες κτιριακές υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό και συστήματα λειτουργίας
 • Καθορισμένες προδιαγραφές πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων
 • Διασφάλιση ότι οι προμηθευτές της τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
 • Αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει προσδιορίσει τις απειλές και τις ευκαιρίες  που σχετίζονται με την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της και δεσμεύεται για :

 • συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τα προϊόντα της
 • κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της και γενικά κάθε ενδιαφερόμενου μέρους
 • συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και
 • άμεση απόκριση στις απαιτήσεις των πελατών της και στην τήρηση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα από τις σχετικές συμβάσεις.
 • κοινοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων στους εργαζομένους και ενθάρρυνσή του προσωπικού για συμμετοχή και συνεισφορά στη συνεχή βελτίωση

Το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς την καταλληλότητα  και την αποτελεσματικότητά του, τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και ταυτόχρονα κοινοποιείται στο προσωπικό.

Αυγερινός Χατζηχρυσός

Βασίλης Χατζηχρυσός

Εξυπηρέτηση παραπόνων

Η forlabels δεσμεύεται να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και είναι ανοιχτή στην αποδοχή σχολίων και παρατηρήσεων σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις επιδόσεις και το προσωπικό της αποβλέποντας στη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες, καθώς και την ενίσχυση της οργάνωσης, της αποτελεσματικότητας και των επιδόσεών της.

Η forlabels δεσμεύεται για τη διαχείριση του συνόλου των παραπόνων των πελατών με σεβασμό, επαγγελματικότητα, αποτελεσματικότητα και δίκαιο τρόπο.

Στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, η forlabels επιβεβαιώνει στον παραπονούμενο την παραλαβή του παραπόνου και παρέχει σε αυτόν ενημέρωση σχετικά με τον χειρισμό του παραπόνου.

H αποστολή των παραπόνων, συστήνεται, να γίνεται με αποστολή e-mail, στο αρμόδιο στέλεχος από το Customer Service, που έχει την ευθύνη για τον κάθε πελάτη.