Εταιρική Διακυβέρνηση

Η FORLABELS στέκεται δίπλα στον πελάτη με σκοπό να τον βοηθήσει να διαφοροποιηθεί στην αγορά, αλλά και να τον εμπνεύσει να δει με διαφορετική αντίληψη τη συσκευασία.

Η φιλοσοφία της στηρίζεται:

Στη συνεχή αναζήτηση της διαφοροποίησης, της βελτίωσης και των ανατροπών με στόχο την εξασφάλιση εξαιρετικά υψηλών standards στις λύσεις που προσφέρει.

Στην πίστη, στην καινοτομία και στις  καινοτόμες εφαρμογές συσκευασίας.

Στη σχολαστική εφαρμογή των διαδικασιών που οδηγούν στο τέλειο αποτέλεσμα εκτύπωσης.

Στη διασφάλιση της σταθερής ποιότητας σε όλες τις εκτυπώσεις.

Στην προσπάθειά της να βρίσκεται πάντα κοντά στις ανάγκες των πελατών της προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Στη δημιουργία σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η FORLABELS SA ιδρύθηκε το 1986 και από τα πρώτα της βήματα, επιδίωξε την ισχυρή διαφοροποίηση μέσα από μια φιλοσοφία που τοποθετεί στο επίκεντρο τον πελάτη, την επιχειρηματική ηθική και την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και στις δυνατότητές τους.

Η εταιρεία έχοντας επίγνωση του ρόλου και των ευθυνών της στον κλάδο που δραστηριοποιείται και στο κοινωνικό σύνολο, έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων  και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η FORLABELS SA δεσμεύεται για:

 • Συνεχή βελτίωση της στρατηγικής της Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
 • Ενθάρρυνση των συνεργατών της να εφαρμόζουν τις αρχές της ΕΚΕ της Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
 • Πλήρη συμμόρφωση με την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία στους τομείς που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά η Εταιρεία και συμμόρφωση με λοιπές απαιτήσεις που η Εταιρεία έχει αποδεχθεί.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της FORLABELS, όπως εξειδικεύονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας είναι οι εξής:

 • Επιχειρηματική ηθική. Η εταιρεία καταδικάζει και να αποφεύγει πρακτικές και μέσα που στρεβλώνουν το δίκαιο ανταγωνισμό και παρεμποδίζουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι εργαζόμενοι και τα διευθυντικά στελέχη σέβονται τις Αρχές και τους Κανόνες δικαίου του εμπορίου και του ανταγωνισμού και δεν θα πρέπει να εφαρμόζουν πρακτικές που παραβιάζουν τους νόμους του ανταγωνισμού.
 • Ακεραιότητα. Η εταιρεία εφαρμόζει ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και υλοποιεί τις δραστηριότητες της με διαφάνεια και αξιοπιστία:
  • Απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή δώρων, δωρεών που μπορούν να αμφισβητήσουν την ακεραιότητά μας ή φαίνεται ότι επηρεάζουν τις επαγγελματικές μας αποφάσεις.
  • Πραγματοποίηση χορηγιών για κοινωφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς προκειμένου να υποστηριχθούν κοινωνικές δράσεις
  • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας ανάμεσα στους εργαζόμενους, επιχειρηματικούς εταίρους ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική πρακτική, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ανάρμοστης επιρροής.
  • Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος ή παράνομη χρηματοδότηση
  • Διατήρηση κουλτούρας ηθικής συμπεριφοράς ενάντια στην απάτη και τη διαφθορά κατά την εσωτερική λειτουργία της και στα πλαίσια της συνεργασίας με προμηθευτές, στις σχέσεις με Δημόσιους Λειτουργούς.
 • Δέσμευση. Η εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων, οικοδομώντας παράλληλα, μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους προμηθευτές και συνεργάτες της
 • Τεχνολογική πρωτοπορία και καινοτομία. Η εταιρεία εστιάζει στην τεχνολογική εξειδίκευση και επενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στις τεχνολογίες αιχμής, στο σύγχρονο εξοπλισμό και σε τεχνογνωσία, με σκοπό την προαγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Σεβασμός στον άνθρωπο. Η εταιρεία είναι αντίθετη σε κάθε μορφή διάκρισης στο χώρο εργασίας (πχ. λόγω φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκεύματος, καταγωγής, ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, οικογενειακών υποχρεώσεων, συζυγικής κατάστασης συμμετοχής σε εργατικές ενώσεις, πολιτικής γνώμης ηλικίας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που θα μπορούσε να δημιουργήσει θέματα διακρίσεων), σε οποιοδήποτε εργασιακό θέμα (πχ. διαδικασίες πρόσληψης, καθορισμού αμοιβής, πρόσβασης σε εκπαιδευτικά προγράμματα, προαγωγής, τερματισμού εργασίας ή συνταξιοδότησης).
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος και η πλήρης συμμόρφωση με την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία αποτελούν βασικές αρχές της FORLABELS. Η Διοίκηση της εταιρείας προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθησία και υπευθυνότητα και φροντίζει για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της.
  Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης, διαθέτει τα απόβλητα από τις διεργασίες της μόνο σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης. Επιπλέον, μεριμνά για την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.
 • Ανθρώπινα δικαιώματα: H FORLABELS σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εταιρεία, εντός της σφαίρας επιρροής της, υποστηρίζει και σέβεται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξασφαλίζει ότι αποφεύγεται οποιοδήποτε είδος παραβίασης ή καταπάτησής τους.
  • Παιδική εργασία και εξαναγκασμένη εργασία. Η FORLABELS δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί παιδική εργασία κάτω του νόμιμου ορίου ηλικίας ούτε να την υποστηρίζει με κανέναν τρόπο. Παράλληλα, αντιτίθεται σε πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας και άλλες μορφές εκμετάλλευσης.
  • Προστασία της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων. Η εταιρεία συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους αναφορικά με τα ωράρια εργασίας, τα δεδομένα του τομέα βιομηχανίας σχετικά με τα ωράρια εργασίας και τις αργίες υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, φροντίζοντας για την ορθή κατανομή του χρόνου εργασίας και τη μη υπέρβαση του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας ώστε να απομένει στους εργαζόμενους μας ο απαιτούμενος ελεύθερος χρόνος για την προσωπική τους ζωή.
  • Προστασία εγκυμοσύνης και μητρότητας. Η FORLABELS στηρίζει το θεσμό της οικογένειας και δίνει έμφαση στην προστασία της εγκυμοσύνης και της μητρότητας. Η εταιρεία τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των εγκύων, καθώς και τη μητρότητα.
  • Μη διακριτική μεταχείριση/Ίσες ευκαιρίες. Η FORLABELS προσλαμβάνει, αξιολογεί και διοικεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη φυλή, το γένος, τη θρησκεία, ενδεχόμενη αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το συνδικαλισμό, την κοινωνική ή την εθνική προέλευση. Επιπρόσθετα, ενθαρρύνεται η διαφορετικότητα σε κάθε επίπεδο στον εργασιακό χώρο.
 • Στήριξη εργαζομένων. Η εταιρεία είναι κοντά στους εργαζομένους της και σε περίπτωση που αυτοί αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία, τότε προσπαθεί να βοηθήσει από την πλευρά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
 • Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Η εταιρεία εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι και επαγγελματικοί συνεργάτες που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της, εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Η εταιρεία παρακολουθεί και ελέγχει τους σχετικούς κινδύνους που υπάρχουν στο εργασιακό περιβάλλον και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα κατά των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Εργασιακές συνθήκες. Οι εργασιακές συνθήκες που εξασφαλίζονται για το προσωπικό βρίσκονται σε απόλυτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, των Συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.
 • Αμοιβές προσωπικού. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος αμείβεται με βάση τους νόμους και τις απαιτήσεις της αγοράς και η αμοιβή είναι επαρκής για να καλύψει τις βασικές ανάγκες του.
 • Εκπαίδευση εργαζομένων. Βασική αρχή της εταιρείας όλοι οι εργαζόμενοι πριν αναλάβουν εργασία σε οποιαδήποτε θέση να είναι εκπαιδευμένοι και να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού.
 • Σεβασμός και Σχέσεις μεταξύ εργαζομένων. Οι Εργαζόμενοι οφείλουν να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο με σεβασμό, αποφεύγοντας συμπεριφορές που θα μπορούσαν να βλάψουν την αξιοπρέπεια του άλλου. Τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να δημιουργούν και να προάγουν ένα φιλόξενο και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας, όπου η ακεραιότητα, ο σεβασμός, η συνεργασία, η διαφορετικότητα και η αποδοχή της εφαρμόζονται αποτελεσματικά.
 • Μέτοχοι και επενδυτές. Η εταιρεία μεριμνά για την αξιόπιστη και ισότιμη πληροφόρηση των Μετόχων και των Επενδυτών σχετικά με τη δραστηριότητά της, τις εργασίες της, την ανάπτυξη και τους στόχους της.
 • Υπεργολάβοι/ προμηθευτές. Η εταιρεία συνάπτει εργασίες με υπεργολάβους και προμηθευτές που συμμερίζονται τις απόψεις της σε θέματα πολιτικής, αρχών και στόχων και εξασφαλίζει ότι όλοι οι συνεργάτες της τηρούν τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα συστήματα που η ίδια εφαρμόζει, με τη βοήθεια της διαδικασίας αξιολόγησης.
  Η εταιρεία έχει εφαρμόζει διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των προμηθευτών της, δίνοντας βάρος σε κριτήρια που σχετίζονται με την ποιότητα, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.
 • Σχέσεις με πελάτες – συνεργασίες. Η εταιρεία ενεργεί με ακεραιότητα και αληθινό ενδιαφέρον προς τους πελάτες της, τηρώντας τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της, ενώ οι σχέσεις της εταιρείας με τους επαγγελματικούς της εταίρους χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη. Η δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών που αποφέρουν βιώσιμη και κερδοφόρο ανάπτυξη, τόσο για την επιχείρησή, όσο και για τους πελάτες της είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία.
 • Ποιότητα προϊόντων. Η διασφάλιση και διατήρηση υψηλού βαθμού ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων, παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα της εταιρείας. Αποτελεί βασική δέσμευση της Διοίκησης και κατ’ επέκταση όλων των εργαζομένων, η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σε αυτούς ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Προστασία Δεδομένων – Εμπιστευτικότητα. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων συνιστά προτεραιότητα για την εταιρεία σύμφωνα και με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679 ΕΕ). Σε όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες, η FORLABELS εγγυάται την προστασία της ιδιωτικότητας, σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η Πολιτική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες και λειτουργίες της επιχείρησης και ανασκοπείται οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

 

Σχηματάρι Βοιωτίας 01.06.2020                   Για την εταιρεία FORLABELS SA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής μας  είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, αξιοποιώντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον δυναμικό τομέα των ετικετών και της εύκαμπτης συσκευασίας.

Το πλαίσιο για τον καθορισμό των στόχων και η φιλοσοφία της forlabels στηρίζονται:

 • στην άρρηκτα συνδεδεμένη λειτουργία της εταιρείας με τη διασφάλιση και διατήρηση υψηλού βαθμού ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • στη συνεχή αναζήτηση της διαφοροποίησης, της βελτίωσης και των ανατροπών με στόχο την εξασφάλιση εξαιρετικά υψηλών standards στις λύσεις που προσφέρει
 • στην πίστη, στην καινοτομία και στις  καινοτόμες εφαρμογές συσκευασίας
 • στη σχολαστική εφαρμογή των διαδικασιών που οδηγούν στο τέλειο και ασφαλές αποτέλεσμα εκτύπωσης
 • στη διασφάλιση της σταθερής ποιότητας σε όλες τις εκτυπώσεις
 • στην προσπάθειά της να βρίσκεται πάντα κοντά στις ανάγκες των πελατών της προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
 • στη δημιουργία σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες της

Στη forlabels η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων ξεκινά από την επαγγελματική επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού, την υπευθυνότητα των στελεχών, την απαρέγκλιτη τήρηση των συστημάτων διαχείρισης και καταλήγει στην επένδυση σε υψηλής τεχνολογίας σύστημα ελέγχου της ποιότητας που αναβαθμίζεται συνεχώς.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω η forlabels έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με τις αρχές των  Διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 22000:2018.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει προσδιορίσει τις απειλές και τις ευκαιρίες  που σχετίζονται με την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της και δεσμεύεται για :

 • την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα της και την ασφάλεια τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων
 • την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σε αυτούς ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες
 • την κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της και γενικά κάθε ενδιαφερόμενου μέρους
 • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
 • τη διαχείριση του συνόλου των παραπόνων των πελατών με σεβασμό, επαγγελματικότητα, αποτελεσματικότητα και δίκαιο τρόπο
 • άμεση απόκριση στις απαιτήσεις των πελατών της και στην τήρηση των δεσμεύσεων και των  υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα από τις σχετικές συμβάσεις
 • την γνωστοποίηση των αντικειμενικών στόχων στους εργαζομένους και την ενθάρρυνσή του προσωπικού για συμμετοχή και συνεισφορά στη συνεχή βελτίωση και ευαισθητοποίηση προσωπικού σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων
 • τη διάχυση και καθιέρωση στο προσωπικό της εταιρείας ορθής νοοτροπίας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων (food safety culture)

Η forlabels παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και του Συστήματος και διασφαλίζει ότι η πολιτική της σχετικά με την ποιότητα είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής της, με ενημέρωση των στελεχών της και συστηματικό έλεγχο της λειτουργίας της.       

Το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια, αποτελεσματικότητα και συμβατότητά του με το στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας.

Η παρούσα γνωστοποιείται σε όλες τις βαθμίδες της εταιρείας και είναι διαθέσιμη στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η FORLABELS δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, παραγωγή και πωλήσεις ετικετών και εύκαμπτων υλικών συσκευασίας.

Η FORLABELS αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης του περιβάλλοντος ως αναπόσπαστο μέρος της καλής και κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς μιας επιχείρησης και δεσμεύεται για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως μέρος του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης και σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 14001:2015 σε όλο το εύρος της λειτουργίας της, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

H Διοίκηση της εταιρείας  έχει προσδιορίσει τις απειλές και τις ευκαιρίες  που σχετίζονται με την ορθή, αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της και δεσμεύεται για:

 • την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης
 • την παραγωγή και εμπορία φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων τα οποία έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές του οικολογικού σχεδιασμού
 • πλήρη συμμόρφωση με διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
 • τη συνεχή ενημέρωσή της σχετικά με εξελίξεις και τροποποιήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • την αναγνώριση των περιβαλλοντικών πτυχών που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, προσδιορίζοντας εκείνες που είναι δυνατόν να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αποτροπής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσουν οι περιβαλλοντικές πλευρές της
 • την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων από τη λειτουργία της αποβλήτων σε συνεργασία με αδειοδοτημένους φορείς.
 • τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων και την υλοποίηση προγραμμάτων για την επίτευξή τους.
 • εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα
 • την ορθολογική χρήση φυσικών και ενεργειακών πόρων και τη χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας, φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας όπου είναι εφικτό.
 • την παρακολούθηση των παραμέτρων της λειτουργίας της που μπορεί να  επηρεάσουν το περιβάλλον, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων εκπομπών της κείμενης νομοθεσίας.
 • την υποστήριξη της συμμετοχής και τη συνεχή περιβαλλοντική εκπαίδευση όλων των εργαζομένων, οι οποίοι εφαρμόζοντας στην καθημερινότητά τους το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς μας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και του Συστήματος.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως μέρος του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς την πληρότητα  και την αποτελεσματικότητά του, τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και ταυτόχρονα κοινοποιείται στο προσωπικό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Με την παρούσα Πολιτική θεσπίζονται οι βασικές αρχές και διαδικασίες που διέπουν την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διατιθέμενων οικονομικών πόρων.

Με τον όρο «προμήθεια» νοείται οποιαδήποτε δαπάνη αφορά την αγορά ή παροχή: αγαθών, υπηρεσιών, πρώτων υλών, εξοπλισμού, μίσθωση αυτοκινήτων, ακινήτων, συμμετοχή σε σεμινάρια, σύναψη συνεργασιών με εταιρείες συντήρησης, φύλαξης, καθαρισμού, κ.λ.π..

Στόχος της εταιρείας είναι οι προμήθειες και οι συνεργασίες της εταιρείας να πραγματοποιούνται κατά  τρόπο ώστε:

 • Να επιλέγονται προμηθευτές και συνεργάτες που συμμορφώνονται πλήρως με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Να επιλέγονται μόνο οι Προμηθευτές και Συνεργάτες που δεσμεύονται στην τήρηση των απαιτήσεων της εταιρείας και που προσδιορίζονται στο Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης.
 • Οι Προμηθευτές και οι Συνεργάτες να επιλέγονται κατόπιν αξιολόγησης και να μπορούν να παρέχουν εγγυήσεις για την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.
 • Να εξασφαλίζεται επαρκώς η ιχνηλασιμότητα των προμηθευόμενων ειδών, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή η εταιρεία να προσδιορίσει τα ακριβή μέσα που χρησιμοποιήθηκαν σε συγκεκριμένες μεταφορές.
 • Να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των επιχειρησιακών και εμπορικών δεδομένων της εταιρείας και των Πελατών περιλαμβανομένης και της ίδιας της διακίνησης αφού η μεταφορά περιλαμβάνει και επικίνδυνα εμπορεύματα.
 • Όλοι οι προμηθευτές και συνεργάτες να αντιμετωπίζονται εξίσου κατά τρόπο επαγγελματικό και ηθικό.
 • Να υποστηρίζεται η αρχή του ανταγωνισμού αποφεύγοντας την υπέρ εξάρτηση σε έναν μόνο προμηθευτή.

Γενικές αρχές

Η FORLABELS , δεσμεύεται να αγοράζει υλικά και υπηρεσίες μόνον από προμηθευτές τους οποίους η ίδια έχει εγκρίνει σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, της ασφάλειας τροφίμων και τις προδιαγραφές της αγοράς.

Στα πλαίσια λειτουργίας του συστήματος προμηθειών, πρέπει να ακολουθούνται οι γενικές αρχές δικαίου, διαφάνειας, αντικειμενικότητας και ίσης μεταχείρισης, με γνώμονα το έννομο συμφέρον της εταιρείας. Ειδικότερα θα πρέπει να διασφαλίζονται τα παρακάτω:

 • Διαφύλαξη των συμφερόντων της εταιρείας: σκοπιμότητα δαπάνης, οικονομικοί όροι, εκπλήρωση προδιαγραφών, αμεσότητα ανταπόκρισης και αξιοπιστία συνεργάτη, εγγυήσεις κ.λπ..
 • Προσδιορισμός συγκεκριμένων προδιαγραφών όπως αυτές προσδιορίζονται από τις εμπλεκόμενες μονάδες ώστε να ικανοποιούνται οι λειτουργικές τους ανάγκες
 • Αποκλεισμός ή διακοπή συνεργασίας με προμηθευτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν πρακτικές μέσω των οποίων επιδιώκεται η απόκτηση προνομιακής διαχείρισης.
 • Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δώρων από προμηθευτές, πέρα από εκείνα που έχουν μικρή αξία και εθιμοτυπικό χαρακτήρα.
 • Αποφυγή ανάπτυξης προσωπικής σχέσης με τους προμηθευτές, η οποία μπορεί να επηρεάσει την αμεροληψία της διαδικασίας.
 • Τήρηση όρων εμπιστευτικότητας και απορρήτου από τα εμπλεκόμενα στελέχη
 • Μέλη του προσωπικού που έχουν προσωπικά συμφέροντα τα οποία ενδέχεται να βρίσκονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρείας, ή έχουν κοντινά συγγενικά πρόσωπα που έχουν τέτοια συμφέροντα, να απέχουν από τις διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης συνεργασίας ή περιστασιακής συναλλαγής, δηλώνοντας έγκαιρα την αιτία του κωλύματος.

Διαδικασία Επιλογής και αξιολόγησης Προμηθευτή – Κριτήρια

Η εταιρεία έχει προσδιορίσει τα κριτήρια και έχει αναπτύξει μηχανισμό επιλογής και αξιολόγησης προμηθευτών που τεκμηριώνονται  στην SOP-09 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.

Σύμβαση συνεργασίας

Εφόσον ο προμηθευτής επιλεγεί, και αυτό απαιτείται από το είδος της συνεργασίας ή το ύψος της αξίας του ανατιθέμενου έργου, ετοιμάζεται η σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό, για τη σύναψη της συνεργασίας με τον προμηθευτή. Η ευθύνη του συντονισμού για την προετοιμασία της σύμβασης ανήκει στο Τμήμα FINANCE.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της συνεργασίας και να αναφέρουν έγκαιρα οποιαδήποτε απόκλιση από τους συμφωνημένους όρους.

Μέτρα για την αποφυγή της δωροδοκίας κατά της προμήθειες

Η FORLABELS δεσμεύεται να ενεργεί χωρίς την αθέμιτη επιρροή της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Οι δωροδοκίες ή άλλα παράνομα άμεσα ή έμμεσα δώρα ή πληρωμές απαγορεύονται βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας και της Πολιτικής Προμηθειών της εταιρείας.

Τα λαμβανόμενα σχετικά μέτρα τεκμηριώνονται στην SOP-09 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την Πολιτική Εκπαιδευτικών Επισκέψεων στην εργοστασιακή μονάδα της FORLABELS SA και αφορά την υποδοχή ομάδων επισκεπτών  που διοργανώνονται σε συνεννόηση με αντίστοιχο συντονιστή/τρια της ομάδας.

Αντικείμενο επισκέψεων

Ο σκοπός των επισκέψεων είναι εκπαιδευτικός και αφορά την ξενάγηση των επισκεπτών στην εργοστασιακή μονάδα της FORLABELS SA και τη γνωριμία τους με τις ασκούμενες δραστηριότητες, την ετικετοποιΐα, τις ετικέτες και τα υλικά συσκευασίας, τον χώρο της βιομηχανίας, και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Σε ποιους απευθύνονται οι επισκέψεις

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στην εργοστασιακή μονάδα της εταιρείας απευθύνονται σε ομάδες μαθητών σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και διευθετούνται μετά από συνεννόηση με την εταιρεία.

Xρόνος διεξαγωγής, διάρκεια και πρόγραμμα επίσκεψης

Ο χρόνος διεξαγωγής, η διάρκεια και το πρόγραμμα επίσκεψης καθορίζονται ανάλογα με τη σύνθεση και την ηλικία της ομάδας.

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Οκτώβριο έως Απρίλιο. Δεν πραγματοποιούνται ομαδικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια των περιόδων όπου συνήθως λαμβάνονται άδειες από το προσωπικό (καλοκαιρινή περίοδος, Πάσχα, Χριστούγεννα)

Επίσης, δεν πραγματοποιούνται επισκέψεις κατά τις αργίες, καθώς και μέρες κατά τις οποίες λόγω άλλων υποχρεώσεων η εταιρεία κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί.

Μέγεθος ομάδας επισκεπτών

Σε μία επίσκεψη είναι δυνατό να προσέλθει στους χώρους του εργοστασίου μία ομάδα επισκεπτών με μέγιστο αριθμό 25 άτομα.

Υποχρεώσεις συνοδών ομάδων

 1. Κάθε ομάδα μαθητών που επισκέπτεται το εργοστάσιο πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τουλάχιστον δύοενήλικες (αν πρόκειται για μαθητές) μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου ή έναν (1) συνοδό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ιδρύματος (αν πρόκειται για φοιτητές).
 2. Οι συνοδοί είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη άφιξη της ομάδας στο εργοστάσιο και την αποχώρησή εντός του χρονικού πλαισίου που έχει συμφωνηθεί.
 • Οι συνοδοί φέρουν ευθύνη για την τήρηση της ησυχίας από τους μαθητές/φοιτητές εντός του εργοστασίου, για την τήρηση από τους μαθητές/φοιτητές των κανόνων ασφαλείας που ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, καθώς και για τη γενική αρμόζουσα συμπεριφορά και συμμόρφωση των μαθητών/φοιτητών.
 1. Ενδεικτικά, οι συνοδοί οφείλουν να ενημερώσουν εκ των προτέρων τους μαθητές/φοιτητές τους (και να διασφαλίζουν) ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και παραμονής τους στους χώρους του εργοστασίου:
 • δεν επιτρέπεται η μεταφορά και κατανάλωση τροφίμων ή ποτών,
 • δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών,
 • δεν επιτρέπεται η οπτικογράφηση ή ηχογράφηση,
 • δεν επιτρέπεται να αγγίζουν κανένα μηχάνημα ή υλικό που χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο,
 • πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού του εργοστασίου.
 1. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μαθητές έχουν οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες, οι συνοδοί έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν έγκαιρα τον Υπεύθυνο της εγκατάστασης, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, είτε πρόκειται για θέματα πρόσβασης στο κτίριο και τους χώρους του, είτε πρόκειται για γενικά θέματα ασφάλειας και ικανοποίησης τέτοιων αναγκών, κ.ά.
 2. Σε περίπτωση που το εργοστάσιο κρίνει ότι η επίσκεψη της ομάδας μαθητών/φοιτητών προκαλεί οποιαδήποτε θέμα ασφαλείας για το προσωπικό, τα παραγόμενα προϊόντα ή ακόμα και τους ίδιους τους επισκέπτες ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή της λειτουργία, δύναται να διακόψει την επίσκεψη και να ζητήσει από τους συνοδούς την άμεση αποχώρηση της ομάδας.

Διευθέτηση εκπαιδευτικής επίσκεψης

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας. Η Εταιρεία επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών για όλες τις σχετικές διευθετήσεις.

Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται την επιβεβαίωση πραγματοποίησης της επίσκεψης. Αυτή γίνεται μετά από συνεννόηση και οριστική επιβεβαίωση της Εταιρείας.

Η εταιρεία διασφαλίζει ότι το κατάλληλο προσωπικό υποστήριξης είναι στη διάθεσή της των επισκεπτών για να παρέχει το σωστό είδος καθοδήγησης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο χώρο.

Η εταιρεία λαμβάνει μέριμνα για την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η FORLABELS SA ιδρύθηκε το 1986 και από τα πρώτα της βήματα, επιδίωξε την ισχυρή διαφοροποίηση μέσα από μια φιλοσοφία που τοποθετεί στο επίκεντρο τον πελάτη, την επιχειρηματική ηθική και την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και στις δυνατότητές τους.

Η εταιρεία έχοντας επίγνωση του ρόλου και των ευθυνών της στον κλάδο που δραστηριοποιείται και στο κοινωνικό σύνολο, έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων  και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η FORLABELS SA δεσμεύεται για:

 • Συνεχή βελτίωση της στρατηγικής της Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
 • Ενθάρρυνση των συνεργατών της να εφαρμόζουν τις αρχές της ΕΚΕ της Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
 • Πλήρη συμμόρφωση με την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία στους τομείς που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά η Εταιρεία και συμμόρφωση με λοιπές απαιτήσεις που η Εταιρεία έχει αποδεχθεί.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της FORLABELS, όπως εξειδικεύονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας είναι οι εξής:

 • Επιχειρηματική ηθική. Η εταιρεία καταδικάζει και να αποφεύγει πρακτικές και μέσα που στρεβλώνουν το δίκαιο ανταγωνισμό και παρεμποδίζουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι εργαζόμενοι και τα διευθυντικά στελέχη σέβονται τις Αρχές και τους Κανόνες δικαίου του εμπορίου και του ανταγωνισμού και δεν θα πρέπει να εφαρμόζουν πρακτικές που παραβιάζουν τους νόμους του ανταγωνισμού.
 • Ακεραιότητα. Η εταιρεία εφαρμόζει ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και υλοποιεί τις δραστηριότητες της με διαφάνεια και αξιοπιστία:
  • Απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή δώρων, δωρεών που μπορούν να αμφισβητήσουν την ακεραιότητά μας ή φαίνεται ότι επηρεάζουν τις επαγγελματικές μας αποφάσεις.
  • Πραγματοποίηση χορηγιών για κοινωφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς προκειμένου να υποστηριχθούν κοινωνικές δράσεις
  • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας ανάμεσα στους εργαζόμενους, επιχειρηματικούς εταίρους ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική πρακτική, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ανάρμοστης επιρροής.
  • Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος ή παράνομη χρηματοδότηση
  • Διατήρηση κουλτούρας ηθικής συμπεριφοράς ενάντια στην απάτη και τη διαφθορά κατά την εσωτερική λειτουργία της και στα πλαίσια της συνεργασίας με προμηθευτές, στις σχέσεις με Δημόσιους Λειτουργούς.
 • Δέσμευση. Η εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων, οικοδομώντας παράλληλα, μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους προμηθευτές και συνεργάτες της
 • Τεχνολογική πρωτοπορία και καινοτομία. Η εταιρεία εστιάζει στην τεχνολογική εξειδίκευση και επενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στις τεχνολογίες αιχμής, στο σύγχρονο εξοπλισμό και σε τεχνογνωσία, με σκοπό την προαγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Σεβασμός στον άνθρωπο. Η εταιρεία είναι αντίθετη σε κάθε μορφή διάκρισης στο χώρο εργασίας (πχ. λόγω φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκεύματος, καταγωγής, ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, οικογενειακών υποχρεώσεων, συζυγικής κατάστασης συμμετοχής σε εργατικές ενώσεις, πολιτικής γνώμης ηλικίας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που θα μπορούσε να δημιουργήσει θέματα διακρίσεων), σε οποιοδήποτε εργασιακό θέμα (πχ. διαδικασίες πρόσληψης, καθορισμού αμοιβής, πρόσβασης σε εκπαιδευτικά προγράμματα, προαγωγής, τερματισμού εργασίας ή συνταξιοδότησης).
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος και η πλήρης συμμόρφωση με την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία αποτελούν βασικές αρχές της FORLABELS. Η Διοίκηση της εταιρείας προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθησία και υπευθυνότητα και φροντίζει για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της.
  Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης, διαθέτει τα απόβλητα από τις διεργασίες της μόνο σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης. Επιπλέον, μεριμνά για την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.
 • Ανθρώπινα δικαιώματα: H FORLABELS σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εταιρεία, εντός της σφαίρας επιρροής της, υποστηρίζει και σέβεται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξασφαλίζει ότι αποφεύγεται οποιοδήποτε είδος παραβίασης ή καταπάτησής τους.
  • Παιδική εργασία και εξαναγκασμένη εργασία. Η FORLABELS δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί παιδική εργασία κάτω του νόμιμου ορίου ηλικίας ούτε να την υποστηρίζει με κανέναν τρόπο. Παράλληλα, αντιτίθεται σε πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας και άλλες μορφές εκμετάλλευσης.
  • Προστασία της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων. Η εταιρεία συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους αναφορικά με τα ωράρια εργασίας, τα δεδομένα του τομέα βιομηχανίας σχετικά με τα ωράρια εργασίας και τις αργίες υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, φροντίζοντας για την ορθή κατανομή του χρόνου εργασίας και τη μη υπέρβαση του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας ώστε να απομένει στους εργαζόμενους μας ο απαιτούμενος ελεύθερος χρόνος για την προσωπική τους ζωή.
  • Προστασία εγκυμοσύνης και μητρότητας. Η FORLABELS στηρίζει το θεσμό της οικογένειας και δίνει έμφαση στην προστασία της εγκυμοσύνης και της μητρότητας. Η εταιρεία τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των εγκύων, καθώς και τη μητρότητα.
  • Μη διακριτική μεταχείριση/Ίσες ευκαιρίες. Η FORLABELS προσλαμβάνει, αξιολογεί και διοικεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη φυλή, το γένος, τη θρησκεία, ενδεχόμενη αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το συνδικαλισμό, την κοινωνική ή την εθνική προέλευση. Επιπρόσθετα, ενθαρρύνεται η διαφορετικότητα σε κάθε επίπεδο στον εργασιακό χώρο.
 • Στήριξη εργαζομένων. Η εταιρεία είναι κοντά στους εργαζομένους της και σε περίπτωση που αυτοί αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία, τότε προσπαθεί να βοηθήσει από την πλευρά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
 • Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Η εταιρεία εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι και επαγγελματικοί συνεργάτες που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της, εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Η εταιρεία παρακολουθεί και ελέγχει τους σχετικούς κινδύνους που υπάρχουν στο εργασιακό περιβάλλον και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα κατά των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Εργασιακές συνθήκες. Οι εργασιακές συνθήκες που εξασφαλίζονται για το προσωπικό βρίσκονται σε απόλυτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, των Συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.
 • Αμοιβές προσωπικού. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος αμείβεται με βάση τους νόμους και τις απαιτήσεις της αγοράς και η αμοιβή είναι επαρκής για να καλύψει τις βασικές ανάγκες του.
 • Εκπαίδευση εργαζομένων. Βασική αρχή της εταιρείας όλοι οι εργαζόμενοι πριν αναλάβουν εργασία σε οποιαδήποτε θέση να είναι εκπαιδευμένοι και να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού.
 • Σεβασμός και Σχέσεις μεταξύ εργαζομένων. Οι Εργαζόμενοι οφείλουν να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο με σεβασμό, αποφεύγοντας συμπεριφορές που θα μπορούσαν να βλάψουν την αξιοπρέπεια του άλλου. Τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να δημιουργούν και να προάγουν ένα φιλόξενο και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας, όπου η ακεραιότητα, ο σεβασμός, η συνεργασία, η διαφορετικότητα και η αποδοχή της εφαρμόζονται αποτελεσματικά.
 • Μέτοχοι και επενδυτές. Η εταιρεία μεριμνά για την αξιόπιστη και ισότιμη πληροφόρηση των Μετόχων και των Επενδυτών σχετικά με τη δραστηριότητά της, τις εργασίες της, την ανάπτυξη και τους στόχους της.
 • Υπεργολάβοι/ προμηθευτές. Η εταιρεία συνάπτει εργασίες με υπεργολάβους και προμηθευτές που συμμερίζονται τις απόψεις της σε θέματα πολιτικής, αρχών και στόχων και εξασφαλίζει ότι όλοι οι συνεργάτες της τηρούν τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα συστήματα που η ίδια εφαρμόζει, με τη βοήθεια της διαδικασίας αξιολόγησης.
  Η εταιρεία έχει εφαρμόζει διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των προμηθευτών της, δίνοντας βάρος σε κριτήρια που σχετίζονται με την ποιότητα, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα.
 • Σχέσεις με πελάτες – συνεργασίες. Η εταιρεία ενεργεί με ακεραιότητα και αληθινό ενδιαφέρον προς τους πελάτες της, τηρώντας τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της, ενώ οι σχέσεις της εταιρείας με τους επαγγελματικούς της εταίρους χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη. Η δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών που αποφέρουν βιώσιμη και κερδοφόρο ανάπτυξη, τόσο για την επιχείρησή, όσο και για τους πελάτες της είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία.
 • Ποιότητα προϊόντων. Η διασφάλιση και διατήρηση υψηλού βαθμού ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων, παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα της εταιρείας. Αποτελεί βασική δέσμευση της Διοίκησης και κατ’ επέκταση όλων των εργαζομένων, η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σε αυτούς ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Προστασία Δεδομένων – Εμπιστευτικότητα. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων συνιστά προτεραιότητα για την εταιρεία σύμφωνα και με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679 ΕΕ). Σε όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες, η FORLABELS εγγυάται την προστασία της ιδιωτικότητας, σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η Πολιτική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες και λειτουργίες της επιχείρησης και ανασκοπείται οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

 

Σχηματάρι Βοιωτίας 01.06.2020                   Για την εταιρεία FORLABELS SA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής μας  είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, αξιοποιώντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον δυναμικό τομέα των ετικετών και της εύκαμπτης συσκευασίας.

Το πλαίσιο για τον καθορισμό των στόχων και η φιλοσοφία της forlabels στηρίζονται:

 • στην άρρηκτα συνδεδεμένη λειτουργία της εταιρείας με τη διασφάλιση και διατήρηση υψηλού βαθμού ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • στη συνεχή αναζήτηση της διαφοροποίησης, της βελτίωσης και των ανατροπών με στόχο την εξασφάλιση εξαιρετικά υψηλών standards στις λύσεις που προσφέρει
 • στην πίστη, στην καινοτομία και στις  καινοτόμες εφαρμογές συσκευασίας
 • στη σχολαστική εφαρμογή των διαδικασιών που οδηγούν στο τέλειο και ασφαλές αποτέλεσμα εκτύπωσης
 • στη διασφάλιση της σταθερής ποιότητας σε όλες τις εκτυπώσεις
 • στην προσπάθειά της να βρίσκεται πάντα κοντά στις ανάγκες των πελατών της προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
 • στη δημιουργία σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες της

Στη forlabels η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων ξεκινά από την επαγγελματική επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού, την υπευθυνότητα των στελεχών, την απαρέγκλιτη τήρηση των συστημάτων διαχείρισης και καταλήγει στην επένδυση σε υψηλής τεχνολογίας σύστημα ελέγχου της ποιότητας που αναβαθμίζεται συνεχώς.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω η forlabels έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με τις αρχές των  Διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 22000:2018.

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει προσδιορίσει τις απειλές και τις ευκαιρίες  που σχετίζονται με την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της και δεσμεύεται για :

 • την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα της και την ασφάλεια τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων
 • την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σε αυτούς ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες
 • την κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της και γενικά κάθε ενδιαφερόμενου μέρους
 • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
 • τη διαχείριση του συνόλου των παραπόνων των πελατών με σεβασμό, επαγγελματικότητα, αποτελεσματικότητα και δίκαιο τρόπο
 • άμεση απόκριση στις απαιτήσεις των πελατών της και στην τήρηση των δεσμεύσεων και των  υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσα από τις σχετικές συμβάσεις
 • την γνωστοποίηση των αντικειμενικών στόχων στους εργαζομένους και την ενθάρρυνσή του προσωπικού για συμμετοχή και συνεισφορά στη συνεχή βελτίωση και ευαισθητοποίηση προσωπικού σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων
 • τη διάχυση και καθιέρωση στο προσωπικό της εταιρείας ορθής νοοτροπίας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων (food safety culture)

Η forlabels παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και του Συστήματος και διασφαλίζει ότι η πολιτική της σχετικά με την ποιότητα είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής της, με ενημέρωση των στελεχών της και συστηματικό έλεγχο της λειτουργίας της.       

Το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια, αποτελεσματικότητα και συμβατότητά του με το στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας.

Η παρούσα γνωστοποιείται σε όλες τις βαθμίδες της εταιρείας και είναι διαθέσιμη στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η FORLABELS δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, παραγωγή και πωλήσεις ετικετών και εύκαμπτων υλικών συσκευασίας.

Η FORLABELS αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης του περιβάλλοντος ως αναπόσπαστο μέρος της καλής και κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς μιας επιχείρησης και δεσμεύεται για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως μέρος του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης και σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 14001:2015 σε όλο το εύρος της λειτουργίας της, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

H Διοίκηση της εταιρείας  έχει προσδιορίσει τις απειλές και τις ευκαιρίες  που σχετίζονται με την ορθή, αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της και δεσμεύεται για:

 • την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης
 • την παραγωγή και εμπορία φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων τα οποία έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές του οικολογικού σχεδιασμού
 • πλήρη συμμόρφωση με διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
 • τη συνεχή ενημέρωσή της σχετικά με εξελίξεις και τροποποιήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • την αναγνώριση των περιβαλλοντικών πτυχών που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, προσδιορίζοντας εκείνες που είναι δυνατόν να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αποτροπής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσουν οι περιβαλλοντικές πλευρές της
 • την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων από τη λειτουργία της αποβλήτων σε συνεργασία με αδειοδοτημένους φορείς.
 • τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων και την υλοποίηση προγραμμάτων για την επίτευξή τους.
 • εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα
 • την ορθολογική χρήση φυσικών και ενεργειακών πόρων και τη χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας, φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας όπου είναι εφικτό.
 • την παρακολούθηση των παραμέτρων της λειτουργίας της που μπορεί να  επηρεάσουν το περιβάλλον, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων εκπομπών της κείμενης νομοθεσίας.
 • την υποστήριξη της συμμετοχής και τη συνεχή περιβαλλοντική εκπαίδευση όλων των εργαζομένων, οι οποίοι εφαρμόζοντας στην καθημερινότητά τους το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς μας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και του Συστήματος.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως μέρος του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς την πληρότητα  και την αποτελεσματικότητά του, τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και ταυτόχρονα κοινοποιείται στο προσωπικό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Με την παρούσα Πολιτική θεσπίζονται οι βασικές αρχές και διαδικασίες που διέπουν την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διατιθέμενων οικονομικών πόρων.

Με τον όρο «προμήθεια» νοείται οποιαδήποτε δαπάνη αφορά την αγορά ή παροχή: αγαθών, υπηρεσιών, πρώτων υλών, εξοπλισμού, μίσθωση αυτοκινήτων, ακινήτων, συμμετοχή σε σεμινάρια, σύναψη συνεργασιών με εταιρείες συντήρησης, φύλαξης, καθαρισμού, κ.λ.π..

Στόχος της εταιρείας είναι οι προμήθειες και οι συνεργασίες της εταιρείας να πραγματοποιούνται κατά  τρόπο ώστε:

 • Να επιλέγονται προμηθευτές και συνεργάτες που συμμορφώνονται πλήρως με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Να επιλέγονται μόνο οι Προμηθευτές και Συνεργάτες που δεσμεύονται στην τήρηση των απαιτήσεων της εταιρείας και που προσδιορίζονται στο Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης.
 • Οι Προμηθευτές και οι Συνεργάτες να επιλέγονται κατόπιν αξιολόγησης και να μπορούν να παρέχουν εγγυήσεις για την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.
 • Να εξασφαλίζεται επαρκώς η ιχνηλασιμότητα των προμηθευόμενων ειδών, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή η εταιρεία να προσδιορίσει τα ακριβή μέσα που χρησιμοποιήθηκαν σε συγκεκριμένες μεταφορές.
 • Να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των επιχειρησιακών και εμπορικών δεδομένων της εταιρείας και των Πελατών περιλαμβανομένης και της ίδιας της διακίνησης αφού η μεταφορά περιλαμβάνει και επικίνδυνα εμπορεύματα.
 • Όλοι οι προμηθευτές και συνεργάτες να αντιμετωπίζονται εξίσου κατά τρόπο επαγγελματικό και ηθικό.
 • Να υποστηρίζεται η αρχή του ανταγωνισμού αποφεύγοντας την υπέρ εξάρτηση σε έναν μόνο προμηθευτή.

Γενικές αρχές

Η FORLABELS , δεσμεύεται να αγοράζει υλικά και υπηρεσίες μόνον από προμηθευτές τους οποίους η ίδια έχει εγκρίνει σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, της ασφάλειας τροφίμων και τις προδιαγραφές της αγοράς.

Στα πλαίσια λειτουργίας του συστήματος προμηθειών, πρέπει να ακολουθούνται οι γενικές αρχές δικαίου, διαφάνειας, αντικειμενικότητας και ίσης μεταχείρισης, με γνώμονα το έννομο συμφέρον της εταιρείας. Ειδικότερα θα πρέπει να διασφαλίζονται τα παρακάτω:

 • Διαφύλαξη των συμφερόντων της εταιρείας: σκοπιμότητα δαπάνης, οικονομικοί όροι, εκπλήρωση προδιαγραφών, αμεσότητα ανταπόκρισης και αξιοπιστία συνεργάτη, εγγυήσεις κ.λπ..
 • Προσδιορισμός συγκεκριμένων προδιαγραφών όπως αυτές προσδιορίζονται από τις εμπλεκόμενες μονάδες ώστε να ικανοποιούνται οι λειτουργικές τους ανάγκες
 • Αποκλεισμός ή διακοπή συνεργασίας με προμηθευτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν πρακτικές μέσω των οποίων επιδιώκεται η απόκτηση προνομιακής διαχείρισης.
 • Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δώρων από προμηθευτές, πέρα από εκείνα που έχουν μικρή αξία και εθιμοτυπικό χαρακτήρα.
 • Αποφυγή ανάπτυξης προσωπικής σχέσης με τους προμηθευτές, η οποία μπορεί να επηρεάσει την αμεροληψία της διαδικασίας.
 • Τήρηση όρων εμπιστευτικότητας και απορρήτου από τα εμπλεκόμενα στελέχη
 • Μέλη του προσωπικού που έχουν προσωπικά συμφέροντα τα οποία ενδέχεται να βρίσκονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρείας, ή έχουν κοντινά συγγενικά πρόσωπα που έχουν τέτοια συμφέροντα, να απέχουν από τις διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης συνεργασίας ή περιστασιακής συναλλαγής, δηλώνοντας έγκαιρα την αιτία του κωλύματος.

Διαδικασία Επιλογής και αξιολόγησης Προμηθευτή – Κριτήρια

Η εταιρεία έχει προσδιορίσει τα κριτήρια και έχει αναπτύξει μηχανισμό επιλογής και αξιολόγησης προμηθευτών που τεκμηριώνονται  στην SOP-09 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.

Σύμβαση συνεργασίας

Εφόσον ο προμηθευτής επιλεγεί, και αυτό απαιτείται από το είδος της συνεργασίας ή το ύψος της αξίας του ανατιθέμενου έργου, ετοιμάζεται η σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό, για τη σύναψη της συνεργασίας με τον προμηθευτή. Η ευθύνη του συντονισμού για την προετοιμασία της σύμβασης ανήκει στο Τμήμα FINANCE.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της συνεργασίας και να αναφέρουν έγκαιρα οποιαδήποτε απόκλιση από τους συμφωνημένους όρους.

Μέτρα για την αποφυγή της δωροδοκίας κατά της προμήθειες

Η FORLABELS δεσμεύεται να ενεργεί χωρίς την αθέμιτη επιρροή της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Οι δωροδοκίες ή άλλα παράνομα άμεσα ή έμμεσα δώρα ή πληρωμές απαγορεύονται βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας και της Πολιτικής Προμηθειών της εταιρείας.

Τα λαμβανόμενα σχετικά μέτρα τεκμηριώνονται στην SOP-09 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την Πολιτική Εκπαιδευτικών Επισκέψεων στην εργοστασιακή μονάδα της FORLABELS SA και αφορά την υποδοχή ομάδων επισκεπτών  που διοργανώνονται σε συνεννόηση με αντίστοιχο συντονιστή/τρια της ομάδας.

Αντικείμενο επισκέψεων

Ο σκοπός των επισκέψεων είναι εκπαιδευτικός και αφορά την ξενάγηση των επισκεπτών στην εργοστασιακή μονάδα της FORLABELS SA και τη γνωριμία τους με τις ασκούμενες δραστηριότητες, την ετικετοποιΐα, τις ετικέτες και τα υλικά συσκευασίας, τον χώρο της βιομηχανίας, και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Σε ποιους απευθύνονται οι επισκέψεις

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στην εργοστασιακή μονάδα της εταιρείας απευθύνονται σε ομάδες μαθητών σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και διευθετούνται μετά από συνεννόηση με την εταιρεία.

Xρόνος διεξαγωγής, διάρκεια και πρόγραμμα επίσκεψης

Ο χρόνος διεξαγωγής, η διάρκεια και το πρόγραμμα επίσκεψης καθορίζονται ανάλογα με τη σύνθεση και την ηλικία της ομάδας.

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Οκτώβριο έως Απρίλιο. Δεν πραγματοποιούνται ομαδικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια των περιόδων όπου συνήθως λαμβάνονται άδειες από το προσωπικό (καλοκαιρινή περίοδος, Πάσχα, Χριστούγεννα)

Επίσης, δεν πραγματοποιούνται επισκέψεις κατά τις αργίες, καθώς και μέρες κατά τις οποίες λόγω άλλων υποχρεώσεων η εταιρεία κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί.

Μέγεθος ομάδας επισκεπτών

Σε μία επίσκεψη είναι δυνατό να προσέλθει στους χώρους του εργοστασίου μία ομάδα επισκεπτών με μέγιστο αριθμό 25 άτομα.

Υποχρεώσεις συνοδών ομάδων

 1. Κάθε ομάδα μαθητών που επισκέπτεται το εργοστάσιο πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τουλάχιστον δύοενήλικες (αν πρόκειται για μαθητές) μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου ή έναν (1) συνοδό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ιδρύματος (αν πρόκειται για φοιτητές).
 2. Οι συνοδοί είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη άφιξη της ομάδας στο εργοστάσιο και την αποχώρησή εντός του χρονικού πλαισίου που έχει συμφωνηθεί.
 • Οι συνοδοί φέρουν ευθύνη για την τήρηση της ησυχίας από τους μαθητές/φοιτητές εντός του εργοστασίου, για την τήρηση από τους μαθητές/φοιτητές των κανόνων ασφαλείας που ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, καθώς και για τη γενική αρμόζουσα συμπεριφορά και συμμόρφωση των μαθητών/φοιτητών.
 1. Ενδεικτικά, οι συνοδοί οφείλουν να ενημερώσουν εκ των προτέρων τους μαθητές/φοιτητές τους (και να διασφαλίζουν) ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και παραμονής τους στους χώρους του εργοστασίου:
 • δεν επιτρέπεται η μεταφορά και κατανάλωση τροφίμων ή ποτών,
 • δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών,
 • δεν επιτρέπεται η οπτικογράφηση ή ηχογράφηση,
 • δεν επιτρέπεται να αγγίζουν κανένα μηχάνημα ή υλικό που χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο,
 • πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού του εργοστασίου.
 1. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μαθητές έχουν οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες, οι συνοδοί έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν έγκαιρα τον Υπεύθυνο της εγκατάστασης, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, είτε πρόκειται για θέματα πρόσβασης στο κτίριο και τους χώρους του, είτε πρόκειται για γενικά θέματα ασφάλειας και ικανοποίησης τέτοιων αναγκών, κ.ά.
 2. Σε περίπτωση που το εργοστάσιο κρίνει ότι η επίσκεψη της ομάδας μαθητών/φοιτητών προκαλεί οποιαδήποτε θέμα ασφαλείας για το προσωπικό, τα παραγόμενα προϊόντα ή ακόμα και τους ίδιους τους επισκέπτες ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή της λειτουργία, δύναται να διακόψει την επίσκεψη και να ζητήσει από τους συνοδούς την άμεση αποχώρηση της ομάδας.

Διευθέτηση εκπαιδευτικής επίσκεψης

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας. Η Εταιρεία επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών για όλες τις σχετικές διευθετήσεις.

Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται την επιβεβαίωση πραγματοποίησης της επίσκεψης. Αυτή γίνεται μετά από συνεννόηση και οριστική επιβεβαίωση της Εταιρείας.

Η εταιρεία διασφαλίζει ότι το κατάλληλο προσωπικό υποστήριξης είναι στη διάθεσή της των επισκεπτών για να παρέχει το σωστό είδος καθοδήγησης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο χώρο.

Η εταιρεία λαμβάνει μέριμνα για την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούν.