Περιβάλλον

Forlabels και Περιβάλλον

Όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας γίνονται με προϋπόθεση τη χρήση πρώτων υλών φιλικών προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Τα υλικά που προκύπτουν μετά την αρχική επεξεργασία και μπορούν να πάνε για ανακύκλωση, όπως αποκόμματα χαρτιών ή συνθετικών υλικών, συλλέγονται και παραδίδονται σε εταιρίες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις, για να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίησή τους.

Τα απορρίμματα παραλαμβάνονται από εξειδικευμένη εταιρία για την ελεγχόμενη προώθησή τους με την οποία επίσης έχει γίνει σύμβαση.

Συνεργάτης της εταιρίας είναι επιφορτισμένος με την τήρηση όλων των κανόνων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η FORLABELS δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, παραγωγή και πωλήσεις ετικετών και εύκαμπτων υλικών συσκευασίας.

Η FORLABELS αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης του περιβάλλοντος ως αναπόσπαστο μέρος της καλής και κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς μιας επιχείρησης και δεσμεύεται για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως μέρος του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης και σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 14001:2015 σε όλο το εύρος της λειτουργίας της, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

H Διοίκηση της εταιρείας  έχει προσδιορίσει τις απειλές και τις ευκαιρίες  που σχετίζονται με την ορθή, αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της και δεσμεύεται για:

 • την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης
 • την παραγωγή και εμπορία φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων τα οποία έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές του οικολογικού σχεδιασμού
 • πλήρη συμμόρφωση με διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
 • τη συνεχή ενημέρωσή της σχετικά με εξελίξεις και τροποποιήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • την αναγνώριση των περιβαλλοντικών πτυχών που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, προσδιορίζοντας εκείνες που είναι δυνατόν να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αποτροπής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσουν οι περιβαλλοντικές πλευρές της
 • την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των παραγόμενων από τη λειτουργία της αποβλήτων σε συνεργασία με αδειοδοτημένους φορείς.
 • τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων και την υλοποίηση προγραμμάτων για την επίτευξή τους.
 • εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα
 • την ορθολογική χρήση φυσικών και ενεργειακών πόρων και τη χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας, φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας όπου είναι εφικτό.
 • την παρακολούθηση των παραμέτρων της λειτουργίας της που μπορεί να  επηρεάσουν το περιβάλλον, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων εκπομπών της κείμενης νομοθεσίας.
 • την υποστήριξη της συμμετοχής και τη συνεχή περιβαλλοντική εκπαίδευση όλων των εργαζομένων, οι οποίοι εφαρμόζοντας στην καθημερινότητά τους το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς μας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και του Συστήματος.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως μέρος του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς την πληρότητα  και την αποτελεσματικότητά του, τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και ταυτόχρονα κοινοποιείται στο προσωπικό.

Οκτώβριος 2020

 

Αυγερινός Χατζηχρυσός Βασίλης Χατζηχρυσός